Search
Close this search box.


Assessorament
legal a Barcelona
i Andorra

A Verner Advocats vetllem per donar el millor assessorament legal als nostres clients. Per això, comptem amb especialistes altament qualificats en les diferents àrees del dret.

Descobreix tots els nostres serveis legals a Barcelona i Andorra.

Dret d'Herències i Successions

En l’àmbit del dret de successions, el nostre despatx ofereix assessorament legal sobre com preparar i planificar adequadament el destí dels seus béns.

En cas que sigui beneficiari d’una herència per haver estat designat com a hereu, legatari o legitimari, el nostre despatx t’assessorarà en la tramitació de l’herència. T’assessorarem en la liquidació dels impostos i gestions per a la inscripció dels béns en el Registre de la Propietat o Mercantil.

En el supòsit de sorgir conflicte amb la resta d’hereus, el despatx s’encarregarà de la negociació i mediació per a la valoració i repartiment dels béns que componen l’herència. Sempre procurant buscar una solució amistosa. I, només en cas de no ser possible, s’acudirà a la via judicial per a complir la voluntat del causant.

Assessorament legal d'herències a Andorra

El nostre assessorament legal a Andorra ens permet proporcionar als nostres clients l’oportunitat de tenir a la seva disposició professionals del dret successori en aquest país. Oferim un servei de proximitat i una atenció personalitzada, sent coneixedors de les legislacions que han de tenir-se en compte a l’hora de tramitar una herència conforme la normativa internacional.

Els nostres serveis legals en matèria d'herències

La planificació de l’herència és el procés d’organitzar i disposar dels béns i actius que una persona posseeix amb la finalitat de distribuir-los de manera efectiva i equitativa; així com minimitzar els impostos i altres costos associats amb la distribució dels mateixos després de la mort. La planificació de l’herència és important perquè pot ajudar a evitar conflictes i problemes legals entre els beneficiaris. Assegura que els béns es distribueixin d’acord amb les intencions del testador.

Hem de tenir en compte que la planificació de l’herència no sols inclou la distribució de béns materials. També inclou la distribució de responsabilitats i obligacions, com la cura de menors o la gestió d’un negoci. És important treballar amb un advocat especialitzat en planificació successòria per a assegurar que es cobreixen tots els aspectes necessaris.

Hi ha diverses opcions disponibles per a la planificació de l’herència. Triar l’opció adequada depèn de les circumstàncies individuals de cada persona. Algunes opcions comunes inclouen:

 • Pacte Successori.
 • Memòries Testamentàries.
 • Marmessoria i comptador-partidor.
 • Testament digital

La tramitació de l’herència i la gestió patrimonial són processos que es duen a terme després de la defunció d’una persona. Tenen com a objectiu distribuir els béns i actius de la persona difunta d’acord amb les seves intencions i a la llei.

La tramitació de l’herència és el procés de legalitzar la distribució dels béns d’una persona després de la seva mort. Aquest procés implica determinar qui són els beneficiaris legals dels béns, avaluar el valor dels béns i distribuir els mateixos d’acord amb les disposicions del testament, o a la llei si no hi ha testament. La tramitació de l’herència pot incloure la presentació de documents legals, la valoració dels béns i la distribució dels mateixos als beneficiaris.

La gestió patrimonial és el procés d’administrar i gestionar els béns i actius d’una persona, ja sigui durant la seva vida o després de la seva mort. Això pot incloure l’administració d’un negoci, la gestió de propietats immobiliàries o l’administració d’inversions financeres. La gestió patrimonial pot ser realitzada per un marmessor o per una empresa de gestió patrimonial especialitzada.

És important treballar amb un advocat que t’ofereixi assessorament legal especialitzat en tramitació de l’herència i gestió patrimonial. T’asseguraràs de seguir el procés correcte i minimitzar el risc de conflictes o problemes legals. Des de Verner, ajudem a assegurar que es compleixen les intencions de la persona testadora titular dels béns i que es tenen en compte totes les possibles opcions i alternatives.

 • Gestió documental
 • Assessorament, formalització i execució de l’herència.
 • Partició i adjudicació de béns.
 • Gestió de patrimonis / indivisos.
 • Inscripció de les propietats.
 • Impost de Successions i Donacions: liquidació i reclamacions.

La fiscalitat successòria es refereix als impostos que han de pagar-se en relació amb la transmissió de béns i actius d’una persona a una altra després de la seva mort. Els impostos successoris poden variar depenent del lloc en el qual es trobin els béns i de les circumstàncies individuals de cada persona.

En alguns llocs, poden haver-hi impostos sobre l’herència (també coneguts com a impostos sobre successions) que han de pagar-se pels beneficiaris de l’herència. Aquests impostos solen ser progressius, és a dir, com més herència es rebi, major serà l’impacte fiscal. És per això que sempre serà necessària una bona planificació de la successió i una decisió meditada alhora d’acceptar l’herència.

També pot haver-hi impostos sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana que s’adquireixi. És el conegut com a Impost de Plusvàlua.

Un estudi i una bona planificació de l’herència ajuden a assegurar que es distribueixen els béns de manera eficient i equitativa entre els hereus, minimitzant al màxim l’impacte fiscal de la successió. Això pot incloure la utilització d’estratègies fiscals especials, com la creació d’una societat patrimonial o la distribució de llegats, entre altres.

És important treballar amb un advocat especialitzat en fiscalitat successòria per a assegurar que se segueix el procés correcte. No sols per a minimitzar la càrrega fiscal que suposa als futurs beneficiaris el fet d’heretar, sinó també per a evitar l’impagament d’impostos derivats de la successió, a conseqüència del seu desconeixement.

 • Planificació fiscal successòria.
 • Gestió d’impostos de successions i donacions
 • Reclamació a Hisenda.

El procedimient extrajudicial també pot utilitzar-se en casos de disputes o conflictes relacionats amb l’herència o la transmissió de béns després de la mort d’una persona. En lloc de recórrer a un judici o a un procés judicial, molts cops és més eficient que les parts involucrades arribin a un acord mitjançant la negociació directa.

El procediment extrajudicial pot ser una opció atractiva en casos d’herència. Pot ser més ràpid i menys costós que un judici, i també pot permetre a les parts tenir més control sobre el resultat final. No obstant això, és important tenir en compte que en un procediment extrajudicial sempre serà adequat deixar-lo en mans d’un professional expert en matèria de successions per aconseguir un acord just i equitatiu.

En casos de disputes d’herència, és útil treballar amb un advocat especialitzat en dret successori. T’asseguraràs que segueix el procés adequat i protegirà els drets i interessos de cada part involucrada.

Un advocat també pot ajudar a assegurar que es tenen en compte totes les opcions i alternatives disponibles i que s’arriba a un acord just i equitatiu.

 • Actes de conciliació.
 • Acords

El procediment judicial és una manera de resoldre disputes o conflictes a través d’un judici o procés judicial. Aquest procés implica presentar una demanda davant un tribunal i presentar arguments i proves per a donar suport a la posició d’una part. El tribunal prendrà una decisió basada en les lleis aplicables i en els arguments i proves presentades per les parts.

El procediment judicial pot ser necessari quan es tracta de resoldre disputes relacionades amb la repartició de l’herència, la reclamació de les legítimes que corresponen, o la impugnació de testaments per qüestionar la validesa del mateix, entre molts altres procediments judicials.

 • Reclamació de legítima.
 • Reclamació de llegats.
 • Reclamació de la quarta falcidia.
 • Reclamació dels drets de la parella.
 • Impugnació i nul·litat del testament.
 • Impugnació de donacions
 • Divisió judicial de l’herència.

Existeixen diverses mesures de protecció i suport judicial o notarial que poden utilitzar-se per a protegir els béns i actius d’una persona. D’aquesta manera, ens assegurem de que es distribueixi el patrimoni d’acord amb les seves intencions. Algunes d’aquestes mesures inclouen:

 • Poders: Un poder és un document legal que permet a una persona (l’atorgant del poder) nomenar una altra persona (l’apoderat) perquè actuï en el seu nom en unes certes situacions. Els poders poden ser molt útils per a protegir el patrimoni d’una persona en cas de que aquesta pateixi una discapacitat i poden permetre inclús que l’apoderada prengui decisions importants en el seu lloc.
 • Testamento vital: Un testament vital és un document legal en el qual una persona preveu i especifica els seus desitjos en cas que pateixi una discapacitat, invalidesa o defunció, especialment en lo relatiu a tractaments mèdics, cures pal·liatives, o posterior destí del seu cos i òrgans.
 • Mètodes per a blindar el patrimoni: Hi ha diverses opcions disponibles per a protegir el patrimoni d’una persona i assegurar que es distribueixi d’acord amb les seves intencions. Això pot incloure la creació de patrimonis protegits, trusts, la planificació successòria i la utilització d’instruments financers especialitzats. És important treballar amb un advocat especialitzat en dret successori per a assegurar que s’utilitzen els mètodes adequats i que es compleixen totes les lleis i regulacions aplicables,

Sempre tenint en compte que cada persona té necessitats i circumstàncies individuals. Per això, és molt recomanable demanar assessorament legal i treballar amb un advocat per a determinar quines mesures de protecció i suport són adequades en cada cas. Un advocat també pot ajudar a assegurar que es compleixen totes les lleis i regulacions aplicables i que es protegeixen els drets i els interessos de cada part involucrada.

A Espanya i a Andorra existeixen moltes herències sense beneficiaris, ja sigui perquè els hereus desconeixen la seva existència o perquè no s’han trobat hereus. Aquestes herències jacents solen incloure habitatges buits així com comptes bancaris que no han estat adjudicades als seus respectius hereus.

En aquests casos, l’Estat pot convertir-se en hereu de l’herència. No obstant això, existeixen procediments establerts per llei per a determinar qui és el legítim propietari d’aquestes herències i per a transferir el patrimoni al seu nou titular.

Des del despatx, comptem amb un equip de genealogia successòria i advocats especialistes en dret successori per a poder gestionar herències abandonades i transmetre-les als hereus legítims.

 • Recerca genealògica

El departament de recerca està constituït per genealogistes especialitzats a rastrejar i documentar la història i el llinatge d’una família a través dels anys. El professional realitza un estudi exhaustiu de la línia de descendència i la jerarquia d’hereus en una successió.

Això pot incloure la cerca de documents i registres, entrevistes amb familiars i la utilització de diverses fonts d’informació per a reconstruir la història familiar.

Els nostres professionals tenen accés a una àmplia varietat de fonts de dades, com a registres públics, arxius històrics i institucions públiques, per a realitzar una genealogia successòria precisa i de confiança.

Això és important en l’àmbit del dret de successions i família, ja que determina qui son els legítims hereus d’una persona difunta, l’herència jacent de la qual no ha estat tramitada per desconeixement dels propis hereus.

Si estàs interessat en la investigació genealògica i vols saber més sobre com pots accedir a aquests serveis, pots contactar amb el nostre despatx i obtenir-ne més informació.

 • Beneficiaris de l’herència

Des de Verner Advocats ens posem en contacte amb els hereus legítims de les herències abandonades per a ajudar-los a rebre el que legalment els correspon per llei. Gestionem els tràmits necessaris per a transferir l’herència al seu nom de manera ràpida i eficient.

Si has rebut una notificació o una crida del nostre despatx informant-te de que ets beneficiari d’una herència, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

Respondrem a totes les teves preguntes i aclarirem qualsevol dubte que puguis tenir sobre l’herència en qüestió, de manera gratuïta i sense compromís. El nostre equip de genealogia i dret de successions està a la teva disposició per a ajudar-te a comprendre millor la teva situació i a gestionar els tràmits necessaris per a fer efectiva l’herència.

Des de Verner Advocats advertim. És normal que tingueu dubtes i preguntes si un despatx d’advocats us ha dit que sou beneficiari d’una herència. Cal tenir en compte que hi ha moltes persones que s’aprofiten de la ignorància o la vulnerabilitat d’altres persones per obtenir beneficis il·legals. És possible que algunes empreses o individus es presentin com a advocats o representants legals per a enganyar a les persones i obtenir diners d’elles.

Per aquest motiu, és important ser cautelós i verificar la informació que se t’ha proporcionat.

 • Col·laboradors

Oferim un programa de suport gratuït de servei de genealogia successòria a tots aquells professionals que es troben en situacions difícils a causa de la impossibilitat de localitzar als hereus de béns abandonats.

El nostre objectiu és ajudar a evitar que les herències abandonades quedin en situació d’abandonament, acumulin deutes, o produeixin okupacions il·legals o situacions d’insalubritat en els immobles. Busquem determinar qui son els hereus legítims d’aquestes herències, per a poder gestionar els tràmits necessaris i transferir la propietat dels immobles als seus nous titulars de manera ràpida i eficient.

Comptem amb un ampli coneixement de la legislació i els procediments necessaris per a gestionar aquestes herències, i estem disposats a ajudar a tots aquells professionals que necessitin la nostra assistència.

Els nostres principals col·laboradors són:

 • Administradors de finques.
 • Agents immobiliaris
 • Entitats bancàries.
 • Notaries i gestories

En cas de ser un possible col·laborador, no dubtis en posar-te en contacte amb aquest despatx. Estarem encantats d’atendre’t i resoldre qualsevol dubte.

Assessorament legal
en dret de família

L’àmbit del dret de família és un dels més importants per les particularitats que presenta. Sent conscients que estem tractant els àmbits més íntims i personals dels clients, mostrem especial atenció per tal de realitzar un seguiment i suport proper al client o clienta.

La nostra màxima prioritat sempre és tractar d’arribar a un acord amistós entre les parts, evitant qualsevol confrontació o litigi; només recurrent a la via judicial quan es tracti de salvaguardar els interessos i drets del client/a.

Els nostres serveis legals en matèria de familia

A Verner Advocats ens encarreguem de gestionar expedients matrimonials i actes de matrimoni, constitució de parelles de fets; així com, capítols matrimonials o pactes en previsió de ruptura.

La preparació d’expedients matrimonials i actes de matrimoni inclou la realització de tots els tràmits necessaris per a contreure matrimoni i l’obtenció dels documents i certificats necessaris, fins a la seva inscripció en el Registre Civil corresponent. Així mateix, ens encarreguem de constituir parelles de fet per a aquelles persones que decideixen viure juntes i oficialitzar la seva relació, però sense estar casades ni constituint una unió matrimonial.

Els pactes en previsió de ruptura o capítols matrimonials son acords que les parelles o matrimonis poden celebrar amb l’objectiu de regular les seves relacions econòmiques i patrimonials en cas de ruptura de la relació.

La figura de l’advocat/da en dret de família pot ajudar a assegurar que es segueix el procediment adequat per tal d’agilitzar al màxim el procés. També, brindarà un assessorament sobre qüestions com la regulació del règim econòmic del matrimoni o la custòdia i alimentació dels fills i filles.

 • Preparació de l’expedient matrimonial i actes de matrimoni
 • Capítols matrimonials
 • Constitució de parelles de fet
 • Pactes en previsió de ruptura

Com a advocades especialitzades en dret de família, oferim els nostres serveis per a la tramitació de divorcis, separacions, dissolucions de parelles de fet i modificacions de mesures tant contencioses com de mutu acord.

El nostre objectiu és treballar amb els clients de manera col·laborativa per a arribar a acords justos i equitatius en qüestions com la custòdia dels fills, la manutenció i el repartiment de béns, així com en cas de sol·licitar una modificació de mesures prèviament acordades. També oferim representació en cas que sigui necessari portar el cas a judici, tot i que sempre busquem arribar a un acord just i beneficiós pel nostre client/a.

Entenem que aquests tipus de procediment pot ser una experiència estressant i emocionalment difícil per aquelles persones que s’hi troben. Per això, ens esforcem per a brindar una atenció personalitzada i una assessoria legal clara i precisa, amb l’objectiu d’ajudar-los a entendre les seves opcions i prendre totes i cada una de les decisions de manera informada davant el nou repte de vida.

No hem d’oblidar que, a vegades, les persones experimenten una varietat d’emocions durant el procés de divorci o separació, incloent-hi tristesa, ansietat, empipament, culpa i por. Aquestes emocions poden ser intenses i difícils de manejar, és per això que pot ser útil comptar amb suport emocional durant un temps.

A Verner advocats no ens oblidem del fort impacte emocional que suposen aquests procediments. Per això, comptem amb un departament de suport emocional que ofereix acompanyament per ajudar a gestionar millor les emocions en el procés i a superar la situació que s’afronta.

 • Convenis reguladors
 • Liquidació del règim econòmic matrimonial
 • Nul·litat matrimonial
 • Demandes de divorci o separació contencioses
 • Modificació de mesures
 • Dissolucions del condomini

La filiació és el procés per establir la relació paterna o materna d’una persona amb una altra. Això pot ser rellevant en situacions en les quals hi ha dubtes o disputes sobre qui és el pare o la mare d’una persona.

Verner Advocats és un despatx especialitzat en filiacions, i oferim assessorament i representació en casos relacionats amb el reconeixement del fill o filla. Això pot incloure l’assessorament sobre el procés de filiació i la presentació de demandes davant un tribunal per a obtenir la filiació d’una persona.

En molts casos, la filiació pot ser determinada a través de proves d’ADN, però també pot establir-se a través de declaracions jurades o d’altres mitjans. És important treballar amb un advocat especialitzat en dret de família per a assegurar que es segueix el procés adequat i per a protegir els drets i interessos de cada part involucrada. Un advocat també pot ajudar a assegurar que es presenten totes les proves i arguments necessaris per a donar suport a la demanda i que es tenen en compte totes les opcions i alternatives.

 • Accions de reclamació de paternitat
 • Sol·licitud de demandes d’adopció
 • Privacions de la pàtria potestat
 • Sol·licitud d’autorització o intervenció judicial (jurisdicció voluntària)

Els procediments de modificació de la capacitat i les mesures de suport son processos legals que s’utilitzen per a determinar la capacitat d’una persona per a realitzar certes activitats i/o prendre decisions de forma autònoma. Els especialistes en procediments de modificació de la capacitat i mesures de suport són advocats especialitzats en dret de família que poden brindar assessorament i representació en supòsits relacionats amb la capacitat i les mesures de suport.

Els especialistes en procediments de modificació de la capacitat i mesures de suport són advocats especialitzats en dret de família que poden brindar assessorament i representació en supòsits relacionats amb la capacitat i les mesures de suport.

En cas de que la pròpia persona que pateix la discapacitat no hagi previst mesures de suport a través d’una escriptura notarial, s’haurà de presentar demanda davant un tribunal per a determinar la seva capacitat i la implementació de mesures de suport per tal de garantir que la persona rebi l’atenció i la cura que necessita.

És important treballar amb un advocat especialitzat en dret de família per a assegurar que se segueix el procés adequat i per a protegir els drets i interessos de cada part involucrada. Un advocat també pot ajudar a assegurar que es presenten totes les proves i arguments necessaris per a donar suport a la demanda i que es tenen en compte totes les opcions i alternatives.

 • L’especialista assegurarà que es presenten totes les proves i arguments necessaris per a donar suport a la demanda, per tal de tenir en compte totes les opcions i alternatives possibles. Constitució de mesures de suport: assistència, curatela, defensor judicial i guardador de fet.
 • Formalització de mesures de suport voluntàries mitjançant Notari.
 • Revisió de les antigues tuteles.
 • Revisió de les mesures de suport de conformitat a les necessitats que presenti la persona amb capacitat modificada.
 • Remoció del càrrec.
 • Preparació exhaustiva i tramitació judicial de les rendicions de comptes de les persones amb capacitat modificada.
 • Accions per a exigir les rendicions de comptes pertinents per la negligent gestió dels curadors.

Assessorament legal
en dret civil

En l’àmbit del Dret Civil, el nostre despatx a Barcelona i Andorra ofereix assessorament legal en una àmplia gamma de matèries del Dret Privat. En aquest cas, abordem la pràctica totalitat de les relacions jurídic-privades que afecten a les persones en la seva vida quotidiana, com ara actes, contractes i negocis.

Els nostres serveis legals en matèria contractual

En el nostre equip d’advocats especialitzats en dret civil, tenim com a principal objectiu garantir la protecció i seguretat dels nostres clients en totes les seves transaccions comercials i personals. Per això, oferim una àmplia varietat de serveis legals jurídics, entre els quals es troba la redacció de tot tipus de contractes.

– Contracte d’arres: aquest contracte s’utilitza en la compravenda de béns immobles i estableix les condicions de la reserva i lliurament d’una quantitat de diners en concepte de “paga i senyal”.

– Contracte de compravenda: aquest contracte estableix els termes i condicions d’una compravenda de béns mobles o immobles, com el preu, les obligacions de les parts i els terminis de lliurament.
– Contracte de préstec: aquest contracte estableix les condicions del préstec d’una quantitat de diners entre dues parts, com la taxa d’interès, el termini de devolució i les garanties.

– Contracte de lloguer: aquest contracte estableix les condicions del lloguer d’un bé immoble, com el termini, el preu, les obligacions de les parts i les garanties.

– Contracte de coworking: aquest contracte estableix les condicions per a l’ús compartit d’un espai de treball, com el termini, el preu, les obligacions de les parts i les garanties.

– Contracte de prestació de serveis: aquest contracte estableix les condicions per a la prestació d’un servei per part d’un professional o empresa, com l’abast del servei, el preu i les obligacions de les parts.

– Contracte de préstec entre particulars: aquest contracte estableix les condicions del préstec duna quantitat de diners entre particulars, com la taxa d’interès, el termini de devolució i les garanties.
La nostra experiència ens ha demostrat que la redacció de contractes clars i ben estructurats és fonamental per evitar malentesos i conflictes futurs entre les parts.

És per això que el nostre servei legal de redacció de contractes s’enfoca a crear documents precisos i detallats, adaptats a les necessitats específiques de cada client.

La reclamació per un incompliment contractual és el procediment legal que es segueix per exigir a l’altra part del contracte el compliment del mateix o la rescissió de la relació contractual entre les parts, amb la corresponen reclamació per danys i perjudicis.
D’altra banda, els vicis ocults són defectes que pateix un producte o servei que s’ha venut, però que no es detecten a simple vista, i que poden afectar el seu funcionament o ús. Si has adquirit un producte o un servei amb vicis ocults, pots reclamar la seva reparació o devolució dels diners.
T’oferirem assessorament legal en els nostres despatxos de Barcelona i Andorra i et guiarem en tot el procés, des de la revisió del contracte fins a la presentació de la reclamació.

La propietat i la possessió son dos conceptes diferents, però estretament relacionats en el dret. La propietat es refereix al dret d’un propietari sobre una cosa, mentre que la possessió es refereix al fet de tenir la cosa en el seu poder i utilitzar-la. A vegades, poden sorgir conflictes entre propietaris i posseïdors, i és aquí on entren en joc els nostres serveis legals jurídics.
En el nostre despatx comptem amb professionals, que t’assessoraran i et guiaran en tot el procés, des de la revisió dels títols de la propietat fins a la presentació de la corresponent demanda.
Podem ajudar-te en casos com:

– Reclamacions de propietat: si creus que tens dret a una propietat que està en mans d’una altra persona, podem ajudar-te a reclamar-la. En aquests casos, és important comptar amb proves que acreditin el teu dret, i els nostres advocats t’ajudaran a recopilar-les i presentar-les de manera efectiva.

– Reclamacions de possessió: si estàs en possessió d’una cosa i algú te la reclama, podem ajudar-te a defensar els teus drets. En aquests casos, és important acreditar que has tingut la possessió de la cosa durant un temps determinat, i els nostres advocats t’ajudaran a reunir les proves necessàries.

– Desnonaments: tant si ets propietari com inquilí podem ajudar-te en casos de desnonament per falta de pagament, finalització del contracte o incompliment d’obligacions contractuals. També, litiguem en desnonaments per precari, és a dir, per ocupació.

– Usucapió: si el que busques és adquirir la propietat d’una cosa a través de la
possessió continuada i pacífica d’aquesta, podem ajudar-te a trobar la solució més adequada i defensar els drets que poguessin correspondre’t.

Per a la reclamació d’impagaments és important realitzar un anàlisis exhaustiu del deute i de la situació del deutor, per a determinar la millor estratègia a seguir a l’hora de reclamar.
Des del nostre despatx, oferim aquest tipus d’assessorament legal a Barcelona i Andorra i ens ocupem d’establir un pla d’acció personalitzat. En ell, s’inclouen tant mesures extrajudicials com judicials, segons les necessitats de cada client i situació.

El nostre principal objectiu sempre és buscar la solució més ràpida i efectiva, evitant en la mesura que sigui possible la via judicial. No obstant això, si és necessari, l’equip està preparat per a litigar en un procés judicial i recuperar el deute o fer valer el seu reconeixement.

Si necessites recuperar un deute pendent o fer valer el reconeixement d’un deute, no dubtis en contactar amb nosaltres per a rebre un assessorament legal especialitzat i recuperar els teus impagaments de la forma més ràpida i segura.

Com a consumidor i usuari, és fonamental que coneguis els teus drets protegits per la llei.
Si has patit algun tipus de dany o perjudici com a resultat d’una mala pràctica comercial, una publicitat enganyosa, un producte defectuós, un servei insatisfactori o qualsevol altre problema relacionat amb el consum, tens dret a reclamar una compensació.

Des dels nostres despatxos a Barcelona i Andorra, prestem un assessorament legal íntegre per a assessorar-te sobre els teus drets i les opcions disponibles per a fer una reclamació efectiva. El nostre equip professional s’encarregarà de la negociació amb l’empresa o proveïdor dels serveis per a resoldre el conflicte de manera amistosa.
En cas de no ser possible, procedirà a la seva reclamació mitjançant l’inici d’un procés judicial per a reclamar una compensació pels danys suportats.

Com a experts en successions, la reclamació contra l’herència jacent és un servei legal que brindem per a resoldre situacions en les quals una persona deutora mor i deixa els seus béns en herència, però aquesta no ha estat acceptada per cap dels seus hereus o no s’ha designat a un administrador/marmessor perquè la gestioni.

En aquestes circumstàncies, es produeix la figura jurídica de l’herència jacent, que es refereix als béns i drets del difunt/a que estan pendents d’acceptació per part dels seus hereus o de la designació d’un administrador. Durant aquest període, els béns es mantenen en una espècie de «llimbs» jurídics, sense que puguin ser gestionats ni venuts.

Nuestro despacho está especializado en las reclamaciones que se dirijan contra herencias yacentes. El nostre despatx està especialitzat en les reclamacions que es dirigeixin contra herències jacents i, així, ajudar a desbloquejar situacions en les quals els béns del testador/a no poden ser gestionats. El nostre assessorament legal a Barcelona i Andorra recull aquest tipus de servei. Comptem amb un equip que brinda assessorament i representació legal tant a hereus com a creditors o tercers interessats que desitgin iniciar un procés de reclamació contra l’herència jacent.

A més, comptem amb una àmplia experiència en procediments judicials relacionats amb herències jacents, la qual cosa ens permet oferir un servei legal de qualitat, eficient i amb resultats satisfactoris per als nostres clients.

Assessorament legal
en dret penal

En l’àmbit del dret penal, protegim els teus interessos en els procediments criminals. Tant si et trobes en la posició d’acusat/da, com si necessites defensa legal, estem a la teva disposició per a ajudar-te i acompanyar-te en tot moment.

Realitzem una exhaustiva recerca del cas i et proporcionem un assessorament legal eficaç i professional en cada etapa del procés penal. Analitzem detalladament el cas i les proves presentades, i ens enfoquem a dissenyar una estratègia de defensa sòlida que garanteixi els teus drets fonamentals en tot moment durant el procés, amb l’objectiu d’aconseguir un judici just i equitatiu.

El nostre compromís és treballar per a protegir els teus interessos i oferir-te una representació i assessorament legal fort i de confiança en tot moment.

Els nostres serveis legals en matèria penal

Els delictes contra les persones són aquells que atempten contra la integritat física i/o psicològica de les persones. Aquests delictes poden ser comesos per una o diverses persones, i poden causar danys greus i irreparables a les víctimes i a les seves famílies.

Entre els delictes més comuns contra les persones es troben:

– Homicidi: És la mort d’una persona causada per una altra.
– Lesions: Són els danys causats a una persona en el seu cos o en la seva salut.
– Agressió: És l’acció de causar mal a una altra persona de manera violenta.
– Abús sexual: És l’activitat sexual no consentida o no desitjada que s’imposa a una altra persona mitjançant la força, la por o la intimidació.
– Assetjament: És una conducta repetitiva que causa intimidació, fustigació o humiliació a una altra persona.

El nostre assessorament legal a Barcelona i Andorra atén els delictes contra les persones.

Els delictes contra els drets i deures familiars son aquells que atempten contra els valors, drets i obligacions que es deriven de les relacions familiars. Aquests delictes es troben contemplats en el Codi Penal i poden ser comesos per qualsevol persona que tingui vincles familiars.
Entre els delictes contra els drets i deures familiars es troben els següents:

-Abandonament de família: es comet quan una persona deixa de complir amb les seves
obligacions alimentàries, de cura o de protecció cap al seu cònjuge, fills o pares.

– Maltractament familiar: es produeix quan s’exerceix violència física o psicològica sobre un membre de la família.

– Omissió de l’obligació alimentària: es dona quan una persona no compleix amb la seva
obligació de proporcionar els aliments necessaris als seus fills menors d’edat,
cònjuge o pares necessitats.

– Sostracció de menors: s’atribueix quan un progenitor o persona responsable de la cura d’un
menor el sostreu o se l’emporta sense autorització de l’altra part.

El nostre despatx ofereix serveis legals jurídics en l’àmbit de la violència de gènere i domèstica, com ara assessorament legal i representació en processos penals i civils, l’assistència en l’obtenció d’ordres de protecció o mesures cautelars, la representació en procediments de divorci o separació en casos de violència de gènere.

És important tenir en compte que la violència de gènere i domèstica és un problema greu i complex, que pot tenir conseqüències devastadores per a les víctimes i les seves famílies. Per això, és essencial comptar amb advocats que s’involucrin en el problema de manera compromesa, i que ofereixin un tracte sensible i empàtic a les víctimes.
A més, és important comptar amb una perspectiva de gènere en el treball jurídic relacionat amb la violència de gènere i domèstica, la qual cosa implica entendre i treballar des de la realitat i les necessitats específiques de les víctimes de violència de gènere.

El nostre despatx, conscient de l’impacte emocional que suposen aquest tipus de
procediments, compta amb un departament de suport emocional, especialitzat a tractar temes relacionats amb la violència de gènere i domèstica. És essencial comptar amb experiència i coneixements especialitzats en aquest camp i oferir un tracte sensible i empàtic a les víctimes que travessen aquest procés.

El nostre assessorament legal a Barcelona i Andorra recull el delicte de violència de gènere i violència domèstica.

Els delictes contra la llibertat son aquells que atempten contra la llibertat individual d’una persona. Aquests delictes poden ser comesos per una o diverses persones, i poden tenir conseqüències greus i duradores per a les víctimes i les seves famílies.
Entre els delictes més comuns contra la llibertat es troben:
– Segrest: És la privació de la llibertat d’una persona contra la seva voluntat.
– Amenaces: Són les paraules o accions que causen temor en una persona i la fan sentir insegura.
– Coaccions: Són les accions que obliguen a una persona a fer alguna cosa contra la seva voluntat.
– Violació: És l’activitat sexual no consentida o no desitjada que s’imposa a una altra
persona mitjançant la força, la por o la intimidació.
– Tràfic de persones: És l’explotació de persones per a treballs forçats, servitud, prostitució o altres fins il·legals.

Els delictes contra l’honor són aquells que atempten contra la dignitat i el prestigi d’una persona, podent afectar la seva imatge, reputació i honorabilitat. Aquests delictes poden ser comesos per mitjà de la paraula, la imatge, l’escriptura o qualsevol altre mitjà que permeti la difusió d’informació.
Entre els delictes més comuns contra l’honor es troben:

– Calúmnies: Són les afirmacions falses que es fan de manera intencional per a causar mal a una persona.

– Injúries: Són les expressions o manifestacions que menyscaben la dignitat d’una persona.

– Difamació: És la imputació d’un fet cert o fals que perjudica la reputació d’una persona.

Els delictes contra el patrimoni son aquells que atempten contra el dret de propietat i la integritat del patrimoni de les persones. En termes generals, aquests delictes impliquen la sostracció, destrucció o mal de béns materials o immaterials.

Entre els delictes més comuns contra el patrimoni es troben:
– Robatori: És l’apropiació de béns que pertanyen a una altra persona sense el seu permís. El robatori ha de ser amb violència o intimidació.
– Furt: És la sostracció d’un bé que pertany a una altra persona sense utilitzar violència.
– Alçament de béns:
– Apropiació indeguda:
– Administració deslleial:
– Extorsió: És l’obtenció d’un bé o servei a través d’amenaces o coaccions.
– Frau: És l’obtenció d’un benefici a través de l’engany o la falsificació de
documents.
– Estafa: És l’obtenció d’un benefici econòmic a través de l’engany o la utilització d’artificis.

– Alçament de béns: s’atribueix quan es desvien o s’oculten expressament béns per evitar complir amb els creditors.

– Apropiació indeguda: es comet quan es pren una propietat sense intenció de retornar-la.

– Administració deslleial: es dóna quan l’encarregat de gestionar els béns d’una altra persona actua en contra dels interessos d’aquesta o en contra la finalitat expressament atribuïda.

El blanqueig de capitals és un delicte econòmic que consisteix en ocultar o disfressar l’origen il·lícit de fons o actius mitjançant la seva incorporació al sistema financer legal. L’objectiu del blanqueig de capitals és donar aparença de legalitat als fons o actius obtinguts d’activitats delictives, com el tràfic de drogues, la corrupció o el frau.

Andorra és un país que ha estat objecte de controvèrsia en el passat degut a la percepció que s’utilitzava per al blanqueig de capitals. Sin embargo, en los últimos años, Andorra ha tomado medidas para combatir el blanqueo de capitales y ha fortalecido su marco legal e institucional para prevenir y perseguir este delito.
No obstant això, en els últims anys, Andorra ha pres mesures per a combatre el blanqueig de capitals i ha enfortit el seu marc legal i institucional per a prevenir i perseguir aquest delicte. És important assegurar-se que qualsevol activitat que pugui estar relacionada amb el blanqueig de capitals, compleixi amb la legalitat i l’ètica per prevenir-lo. A més, és essencial mantenir-se actualitzat sobre les polítiques i mesures que ha adoptat Andorra per a prevenir i combatre el blanqueig de capitals.

El nostre despatx d’advocats ofereix aquest assessorament legal a Andorra. Té relacions i connexions amb Andorra que permeten oferir serveis d’assessorament legal en la prevenció i detecció del blanqueig de capitals, la representació en procediments penals o administratius relacionats amb el blanqueig de capitals i l’elaboració de programes de compliment normatiu.

Els delictes contra la salut pública son aquells que atempten contra la salut de la població en general. Aquests delictes poden ser comesos per persones, empreses o institucions que posen en perill la salut de la població mitjançant la producció, distribució o venda de productes perillosos o la realització de pràctiques insalubres.
Entre els delictes més comuns contra la salut pública es troben:

– Tràfic de drogues: És la producció, distribució o venda de substàncies il·legals que poden posar en perill la salut de les persones.

– Falsificació de medicaments: És la producció o distribució de medicaments
falsificats o adulterats, que poden ser perillosos per a la salut.

– Contaminació d’aliments: És la producció o distribució d’aliments que
contenen substàncies tòxiques o perilloses per a la salut de les persones.

– Incompliment de les normes sanitàries: És la realització de pràctiques que posen en perill la salut de les persones, com la falta d’higiene en establiments públics o la realització de procediments mèdics sense les degudes autoritzacions.

Els delictes contra la seguretat viària són aquells que atempten contra la seguretat de les persones en les vies públiques i carreteres. Aquests delictes poden ser comesos per conductors que posen en perill la seva vida i la d’altres usuaris de la via pública, ja sigui per negligència, imprudència o conducció sota els efectes de l’alcohol o drogues. El nostre assessorament legal a Barcelona i Andorra brinden servei als delictes contra la seguretat viària.

Entre els delictes més comuns contra la seguretat viària es troben:

– Conducció sota els efectes de l’alcohol o drogues: És la conducció d’un vehicle
motoritzat mentre es troba sota els efectes de l’alcohol o drogues.

– Excés de velocitat: És la conducció d’un vehicle motoritzat a una velocitat
superior a la permesa per la llei.

– Omissió del deure de socors: És la falta d’assistència a una persona ferida en un
accident de trànsit.

– Conducció temerària: És la conducció d’un vehicle motoritzat de manera
imprudent, arriscada o perillosa.

– Conducció sense llicència: És la conducció d’un vehicle motoritzat sense posseir la
llicència corresponent.